GetSteamWallet 2020-10-29
การใช้งานสินค้า Steam Wallet
Steam Wallet Codes คือ วิธีการที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนเงินของท่านเป็นเงินในบัญชี Steam Wallet เพื่อใช้สำหรับการซื้อเกมส์ ซอฟต์แวร์ ไอเทม และอื่นๆ ที่ท่านสามารถซื้อได้บน Steam บทความนี้เราจะแนะนำวิธีการเพิ่ม Steam Wallet Codes เข้าสู่บัญชี Steam Wallet

การเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ผ่านโปรแกรม Steam

1. เข้าไปที่โปรแกรม Steam สังเกตในจุดที่ 1 จะแสดงจำนวนเงินคงเหลือใน Steam Wallet ของท่าน (หากไม่มีแสดงว่าท่านมีเงินจำนวน 0 บาท และยังไม่เคยเติมเงินลงใน Steam) เมื่อท่านต้องการเริ่มต้นการเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ให้คลิกที่ปุ่ม “Games” หรือ “เกม” ในจุดที่ 2

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
2. คลิกที่แถบ “Redeem a Steam Wallet Code…” หรือ “เปิดใช้รหัส Steam Wallet…” เพื่อเข้าสู่หน้าใส่ Code

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
3. เมื่อท่านสู่หน้าเปิดใช้รหัส Steam Wallet ให้กรอก Steam Wallet Code ในจุดที่ 1 จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ในจุดที่ 2 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สังเกตในจุดที่ 3 จำนวนเงินในบัญชี Steam Wallet ของท่านจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของ Steam Wallet Code ที่ได้กรอกลงไป และเปลี่ยนเข้าหน้าสุดท้าย

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
4. หากท่านเพิ่งเคยเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่ของท่านด้วย ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
 • ที่อยู่ (Street Address) - เลขที่บ้าน ซอย หรือถนน
 • Street Address, line 2 - เว้นว่างไว้
 • เมือง - จังหวัด
 • รัฐ - เว้นว่างไว้
 • ประเทศ - ไทย
 • รหัสไปรษณีย์ - เลขรหัสไปรษณีย์จำนวน 5 หลัก

5. หาก Steam Wallet Code ที่ท่านเติมเงินอยู่ในรูปแบบ USA ($) ระบบจะแจ้งการแปลงหน่วยเงินขึ้นมา ให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
6. ที่หน้าสุดท้ายจะแสดงข้อความว่า “สำเร็จ!” แสดงว่า Steam Wallet Code ของท่านถูกต้อง และบัญชี Steam Wallet ได้เพิ่มเงินให้ท่านแล้ว ท่านสามารถนำไปใช้งานซื้อสินค้าต่อได้ทันที

การใช้งานสินค้า Steam Wallet

การเติมเงินเข้าบัญชี Steam Wallet ผ่านเว็บไซต์

1. เข้าไปที่เว็บไซต์ https://store.steampowered.com/account/redeemwalletcode/

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
2. เข้าระบบด้วย Steam Account แล้วกรอก Steam Wallet Code ในจุดที่ 1 จากนั้นให้คลิกปุ่ม "ดำเนินการต่อ" ในจุดที่ 2 เมื่อเรียบร้อยแล้วให้สังเกตในจุดที่ 3 จำนวนเงินในบัญชี Steam Wallet ของท่านจะเพิ่มขึ้นตามมูลค่าของ Steam Wallet Code ที่ได้กรอกลงไป และเปลี่ยนเข้าหน้าสุดท้าย

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
3. หากท่านเพิ่งเคยเติมเงิน Steam Wallet ครั้งแรก ท่านจำเป็นต้องระบุที่อยู่ของท่านด้วย ซึ่งสามารถใช้ภาษาไทยได้

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
 • ที่อยู่ (Street Address) - เลขที่บ้าน ซอย หรือถนน
 • Street Address, line 2 - เว้นว่างไว้
 • เมือง - จังหวัด
 • รัฐ - เว้นว่างไว้
 • ประเทศ - ไทย
 • รหัสไปรษณีย์ - เลขรหัสไปรษณีย์จำนวน 5 หลัก

4. หาก Steam Wallet Code ที่ท่านเติมเงินอยู่ในรูปแบบ USA ($) ระบบจะแจ้งการแปลงหน่วยเงินขึ้นมา ให้กดปุ่ม "ดำเนินการต่อ" เพื่อไปขั้นตอนถัดไป

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
5. ที่หน้าสุดท้ายจะแสดงข้อความว่า “สำเร็จ!” แสดงว่า Steam Wallet Code ของท่านถูกต้อง และบัญชี Steam Wallet ได้เพิ่มเงินให้ท่านแล้ว ท่านสามารถนำไปใช้งานซื้อสินค้าต่อได้ทันที

การใช้งานสินค้า Steam Wallet
บัตรเติมเงิน

Steam Wallet ARS (Argentina)

24 ขายแล้ว
ARS$ 100 - 1000